• ALGEMEEN
  Onze vereniging telt ca. 630 leden. Wij zijn een afdeling van de Noord-Brabantse KBO die in ‘s-Hertogenbosch gevestigd is. Er zijn in onze provincie ruim 300 afdelingen die in totaal ruim 132.000 leden hebben. Door het groot aantal leden heeft de vereniging mogelijkheden om ook in de landelijke politiek, zo nodig, invloed uit te oefenen.
 • DOELSTELLINGEN / ACTIVITEITEN
  In de statuten van onze vereniging zijn de doelstellingen als volgt geformuleerd: “Het  behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord”. De vereniging tracht aan de doelstellingen te voldoen door een groot scala aan activiteiten aan te bieden en verder door op velerlei gebied advies of ondersteuning te geven. Het bestuur vindt het van essentieel belang dat de leden goed geïnformeerd worden over de snelle ontwikkelingen waarmee zij in de huidige maatschappij geconfronteerd worden. Mede daarom wordt permanente educatie aangeboden. Onze leden ontvangen advies en/of hulp bij het aanvragen van allerlei sociale voorzieningen en zij kunnen een beroep doen op de door KBO-Brabant opgeleide ouderenadviseurs die hen persoonlijk kunnen helpen. Zij kunnen bovendien een beroep doen op de werkgroep ‘Activerend huisbezoek’. Verder zijn, indien nodig, belastingadviseurs behulpzaam bij het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte.
 • KORTINGEN
  Met betrekking tot de ziektekostenverzekering zijn door KBO-Brabant met enkele grote verzekeringsmaatschappijen overeenkomsten gesloten. Hierdoor kunnen wij onze leden op een aanvullende verzekering een korting aanbieden. Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met KBO-Brabant (073 3036449).
 • PERIODIEKEN
  Maandelijks ontvangen alle leden De Seniorenwijzer, het eigen clubblad waarin informatie gegeven wordt over allerlei op handen zijnde activiteiten en andere wetenswaardigheden en het magazine ONS, een informatief blad dat door KBO-Brabant wordt uitgegeven.
 • CONTRIBUTIE
  De contributie bedraagt in 2023  € 21,50 per persoon. De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de indexering van de inflatie. De indexering is door de leden in de Algemene Vergadering van 2010 goedgekeurd. Spoedig nadat u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, wordt met u contact opgenomen door Niecky van den Berkmortel. Zij voert de ledenadministratie en zorgt dat u in het bezit komt van de ledenpas.


Contactgegevens KBO Aarle-Rixtel

Contactpersoon: John Pezie
e-mail: john.pezie@gmail.com
Tefefoon: 0492 382239